Ngày 26/06/2024, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (DongThapBMC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

 Đại hội diễn ra trong không khí trang trọng và nghiêm túc. Nhiều ý kiến chất vấn cũng như đóng góp hữu ích của các cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch ghi nhận và giải đáp thỏa đáng ngay tại Đại hội.

 DHCD2024.jpg


 Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua 9 nội dung Tờ trình theo Chương trình Đại hội đã được thống nhất. Trong đó, bao gồm thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023; xây dựng kế hoạch hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024 với kết quả biểu quyết cả 9 nội dung tờ trình đạt tỷ lệ tán thành là 99,98%.

 Đại hội cũng đã hoàn tất việc miễn nhiệm 01 Phó Chủ tịch HĐQT và 01 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Đồng thời, bầu bổ sung một Thành viên Ban Kiểm soát mới là bà Trương Mộng Tuyền.

 Là Doanh nghiệp luôn được các cấp các ngành tin tưởng, quan tâm chỉ đạo và tạo thuận lợi về nhiều mặt; tập thể Người đại diện phần vốn Nhà nước, Ban Lãnh đạo và toàn thể người lao động tại Công ty luôn phấn đấu với quyết tâm cao nhất, cùng với sự nhiệt tình và đồng thuận rất cao của các cổ đông, Công ty sẽ cố gắng khắc phục các khó khăn trước mắt để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.