THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thành lập

Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp)

 Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự họp Đại hội Đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp như sau:

1. Lý do tổ chức và nội dung Đại hội:

 - Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; thông qua Điều lệ và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

 - Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông.

2. Tài liệu:

 - Chi tiết tài liệu Đại hội, Quý vị đại biểu có thể tham khảo:

 download-icon-png-16.png

Click tải về tài liệu Đại hội cổ đông

3. Thời gian và địa điểm:

 Vào lúc: 7h30’, Thứ sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 Tổ chức tại: Hội trường A1 Khu du lịch Mỹ Trà (Số 272, đường Lê Duẫn, P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).